+36302414960 radivert@radivert.hu

ADATVÉDELMI KÖZPONT

Adatvédelmi központunkban tájékozódhat adatvédelmi irányelveinkről, illetve szabályozhatja személyes adatainak kezelését, valamint lehetősége van kapcsolatba lépni adatvédelmi kapcsolattartónkkal.

Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési tájékoztatónkból részletesen megismerheti a weboldalunk által kezelt személyes adatok körét illetve az ehhez kapcsolódó jogait.

RADIVERT DIAGNOSTIC Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

Magánklinikánk az érintett Pácienseket még az adatkezelés megkezdése előtt kívánja tájékoztatni a jelen adatkezelési tájékoztató útján az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról.

Jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak kiterjednek az Érintettek adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Tájékoztatni szeretnénk Önt arról, hogy Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatónkban hivatkozott Magánklinikánk a hatályos szabályozás szerint Adatkezelőnek minősül.  

Adatkezelő neve:  RADIVERT DIAGNOSTIC KFT.

Adatkezelő elérhetősége: RADIVERT DIAGNOSTIC Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:             1047 Budapest, Baross utca 99.

Adószám:             27314423-1-41

Cégjegyzékszám: 01-09-353511

Képviselő:             Radics Ferenc

Adatvédelmi Tisztviselő elérhetősége: radivertmr@gmail.com

Adatkezelő képviselője: Radics Ferenc

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

 1. TÁJÉKOZTATÓNK CÉLJA ÉS HATÁLYA 

Jelen  Adatvédelmi tájékoztatásunk célja, hogy megismertessük Önt a RADIVERT DIAGNOSTIC Magán Egészségügyi Szolgáltatás (Magánrendelés, Magánklinika) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekkel. Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatásban szabályozott adatvédelmi politikát Magánklinikánk, mint Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor Egészségügyi Szolgáltatásunk különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseit.

 1. ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK, FOGALMAK

Személyes adat: Bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy („Érintett“) – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Szolgáltatásunkban érintett a Páciens (néhány esetben a hozzátartozó is).

Az Érintett hozzájárulása : Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló olyan konkrét cselekedete (félreérthetetlen és egyértelmű), ahol beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Privát Egészségügyi Szolgáltató: A magánpraxis, ahol az egészségügyi ellátást igénybe veszi, ahol a páciens vizsgálata és kezelése történik. Jelen esetben a RADIVERT DIAGNOSTIC Egészségügyi Szolgáltató Központ.

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezelő: Aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

Adatfeldolgozó: Az a szolgáltató, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatfeldolgozás: Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a „GDPR“ által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére. Az Adatkezelők ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját.

Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, akivel a személyes adatokat közlik.

Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyesadatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

 1. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, MÓDJA 

Magánklinikánk, mint Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és a tisztességesen valamint az átláthatóság elveinek, továbbá a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztató szabályozásának megfelelően kezeli.

A Szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeljük vagy az Érintett, azaz páciens hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használjuk fel. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl.

Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő – Magánklinikánk – az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatjuk, és ehhez előzetes, és kifejezett hozzájárulását megszerezzük, illetőleg lehetőséget biztosítunk Ön számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Mint Adatkezelők a megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, tehát Ön felel.

A 16. életévét be nem töltött személy –Érintett- személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Mint Adatkezelőknek nem áll módunkban a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Páciens illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

Mint Adatkezelők az általunk kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – Címzetteken kívül harmadik félnek át nem adjuk.

Magánklinikánk, mint Adatkezelő az általunk kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról illetve törléséről az érintett Pácienst, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést csak akkor mellőzzük, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 1. ADATKEZELÉSEINK FELSOROLÁSA ÉS CÉLJA
 • A RADIVERT DIAGNOSTIC működésével összefüggő egészségügyi ellátás során keletkezett adatok kezelése

Amikor Ön felkeresi Magánklinikánkat és igénybe veszi az egészségügyi ellátást, az ellátást igazoló és leíró dokumentációjába feltűntetjük adatait.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Pácienseink egészségügyi ellátása és annak dokumentálása. 

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség jogalapja (1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről; 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól)

Érintettek kategóriái: Az ellátást igénybe vevő Páciensek.

Kezelt személyesadatok: Az azonosításhoz és ellátáshoz szükséges adatok:  Név, születési név, TAJ, lakcím, születési hely és idő.

A személyesadatok címzettje:  Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), Nemzeti Egészségbiztosítái Alapkezelő(NEAK)

Adatfeldolgozó: Dokiplus Orvosi Szoftver, Patológia (Dr. Iványi András)

Adatkezelés tervezett időtartama: 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyesadatok kezeléséről és védelméről rendelkező jogszabály és a 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló szabályozásban meghatározott  időtartam.

Tájékoztattjuk Önt arról, hogy amennyiben a Magánklinikánkon folytatott kezelését végző szakorvos, az Ön kényelme és a szolgáltatás színvonalának növelése végett szükségesnek látja más szakorvos – Rendelőn belüli-  bevonását,  az ellátás biztonsága és gyorsasága végett, betekintést engedhet kizárólag az ellátással kapcsoltos adataiba.

 • EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TUDOMÁNYOS CÉLÚ FOTÓDOKUMENTÁCIÓVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK

Ezen fotódokumentáció segítségével szeretnénk végigkísérni és dokumentálni a kezelés folyamatát, amely lehetőséget biztosít Magánklinikánk számára, hogy az elvégzett kezeléseket követően bemutassuk Önnek az elért eredményt a kezelést megelőző állapothoz képest (amennyiben az ellátás jellege ezt lehetővé teszi), és az így elkészített dokumentációt a szakma speciális eseteinek tudományos céljára felhasználhassuk.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Egészségügyi ellátás fotó-dokumentációja

Adatkezelés jogalapja: Az Ön, mint Páciens hozzájárulása

Érintettek kategóriái: Az ellátást igénybe vevő Páciensek

Kezelt személyes adatok: név, ellátás folyamatainak a fotói

Adatfeldolgozót ebben az esetben nem vesz igénybe Magánklinikánk.

Adatkezelés tervezett időtartama: Az érintett Páciens által történő visszavonásig

 • EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓS CÉLÚ FOTÓDOKUMENTÁCIÓVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

Ezen fotódokumentáció segítségével szeretnénk végigkísérni és dokumentálni a kezelés folyamatát, mely lehetőséget biztosít Magánklinikánk számára, hogy az így elkészített fotókat lehetőségünk legyen a weboldalunkon felhasználni. A fotódokumentáció online publikációként segíti a weboldalra érkezőket megismertetni az Rendelőben elvégzett különleges és látványos valamint egyedülálló kezeléseinkkel.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Egészségügyi ellátás fotó-dokumentációja

Adatkezelés jogalapja: Az Ön, mint Páciens hozzájárulása

Érintettek kategóriái: Az ellátást igénybe vevő Páciensek.

Kezelt személyesadatok: Név, ellátás folyamatainak a fotói

Adatfeldolgozót ebben az esetben nem vesz igénybe Magánklinikánk.

Adatkezelés tervezett időtartama: Az érintett Páciens által történő visszavonásig

 • SZÁMLÁKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

Ezen adatait akkor kezeljük, amikor az ellátás megfizetése során a számlát   kiállítjuk.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Pénzügyi elszámolás, bizonylati rend

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség jogalapja (2000. évi C. törvény a Számvitelről; 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról)

Érintettek kategóriái: Azon Páciensek, akiknek nevére készpénzfizetési számla kiállítására kerül sor.

Kezelt személyesadatok: Számlafizető neve és számlázási címe, esetlegesen Egészség Pénztári Tagság azonosítója

A személyesadatok címzettje: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Adatfeldolgozó: Dokumedik Ügyfélnyilvántartó Rendszer

Adatkezelés tervezett időtartama: (2000. évi C. törvény a Számvitelről; 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adórólszóló rendelkezései szerint)

Amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével  Ön rendelkezzen!

 • WEBOLDALON TÖRTÉNŐ BEJELENTKEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK KEZELÉSE

     

Ezen adatok kezelése akkor történik, amikor az ellátást megelőzően időpontot foglal online felületünkön.

A személyes adatok tervezett kezelésének célj: Páciensek időpontegyeztetéi célú megkeresései az időpontfoglalás.

Adatkezelés jogalapja: Szerződéses jogalap

Érintettek kategóriái: Az ellátás igénybevételét kezdeményező Páciensek.

Kezelt személyesadatok: Név, telefonszám, e-mail cím, választott ellátás, időpont

Adatfeldolgozó: Brandmester Kft.

Adatkezelés tervezett időtartama: Az érintett törlési kérelméig, de maximum az utolsó foglalást követő 6 hónapig

Amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével  Ön rendelkezzen! Amennyiben, mint szülő/gondviselő kiskorú gyermeke számára foglal időpontot, szükséges hozzájárulása gyermekei adatainak kezeléséhez.

 • BELSŐ KUTATÁS ÉS BETEGELÉGEDETTSÉG MÉRÉSÉRE IRÁNYULÓ MEGKERESÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

Ezen adatok kezelése akkor történik akkor, amikor Magánklinikánkon történt kezelése, ellátása alatt, vagy azt követően kérdőívben („Betegelégedettség“) szeretnénk megtudni Öntől, hogy milyen tapasztalatai voltak kezelése és ellátása során. Az Ön véleményét Magánklinikánk arra használja fel, hogy magasabb színű ellátást tudjon biztosítani Páciensei számára és szükség esetén folyamatait az Önök igényéhez, kényelméhez tudja igazítani.

A személyes adatok tervezett kezelésének célj: Ellátásban résztvevő Páciensek elégedettségének mérése, minőségbiztosítás és közvéleménykutatások lebonyolítása 

Adatkezelés jogalapja: Az Ön, mint Páciens hozzájárulása

Érintettek kategóriái: Azon Páciensek, akik az ellátást igénybe vették Magánklinikánkon

Kezelt személyesadatok: Név, telefonszám

Adatfeldolgozó: Mosolymarket Kft.

Adatkezelés tervezett időtartama: Az érintett Páciens által történő visszavonásig

 • HÍRLEVÉL KÜLDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE 

Ezen adatok kezelése akkor történik akkor, amikor Magánklinikánk marketing célú megkereséseivel szeretné Önt tájékoztatni a Magánklinikán elérhető új kezelésekről, esetlegesen kihirdetett aktuális akciókról.

A személyes adatok tervezett kezelésének célj: Meglévő és leendő Pácienseink marketing célú tájékoztatása

Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása

Érintettek kategóriái: A Hírlevelére felíratkozók

Kezelt személyesadatok: Név, e-mail cím

Adatfeldolgozó: Mosolymarket Kft., Mailchimp (Hírlevélküldés), SalesAutopilot

Adatkezelés tervezett időtartama: Az Érintett által történő visszavonásig

Amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével  Ön rendelkezzen!

 • KAMERÁS MEGFIGYELÉSSEL KELETKEZETT ADATOK KEZELÉSE.

Tájékoztatjuk Önöket,  hogy Magánklinikánk táblával jelzett területein és helyiségeiben elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést és tárolást is lehetővé tesz.  A kamera rögzíti az Ön magatartását is. A Kamerákra vonatkozó szabályozásunkat Kamera Szabályzatunk részletesen is rögzíti.


A személyes adatok tervezett kezelésének célj: Önök és a Magánklinika biztonsága,  vagyonvédelme.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek 

Érintettek kategóriái: Minden a  Magánklinika területére belépő érintett (természetes személy), akik a kihelyezett tájékoztatást (piktogram) követően a Magánklinika területére belépnek (ráutaló magatartásukkal elfogadják a tájékoztatást)

Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe!

Adatkezelés tervezett időtartama: Maximum 3 nap, de az Érintett által történő törlésig,  tiltakozásig

 1. A PÁCIENS JOGAI, ÉRVÉNYESÍTÉSÜK MÓDJA 
 • Tájékoztatás és személyesadatokhoz hozzáférés

Az érintett Páciens kérheti, hogy az Adatkezelő -Magánklinikánk- tájékoztassa, hogy kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor az általunk kezelt személyes adatokhoz biztosítsunk számára hozzáférést.

A Páciens a személyes adatok kezeléséről bármikor írásban fordulhat Hozzánk. Az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a radivertmr@gmail.com mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést akkor tekintjük hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Páciens egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Páciens regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Pácienst más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatás kérés kiterjedhet a Páciensről az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg adatait.

 • Helyesbítéshez való jog

Kérheti az Adatkezelőtől, hogy az általa kezelt pontatlan személyes adatot helyesbítése. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Páciens kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 • Törléshez való jog

A Páciens kérheti az Adatkezelők által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható, ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad!

Tehát a 4. Pontban feltüntetett „Adatkezeléseink felsorolása és célja“ fejezetben található egyes adatkezeléseknél Ön, az adatkezelés jogalapja résznél a „jogi kötelezettség jogalapja“ megjelölést látja, azon adatok törlését nem áll módunkban megtenni, mert az adatok tárolását jogszabály írja elő az Adatkezelő – Magánklinikánk- számára. Ilyen adatok különösen az egészségügyi ellátással és számlázással összefüggő adatkezelések. 

A törlési kérelem megtagadásáról, mint  Adatkezelő minden esetben tájékoztatjuk Önt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően azonban a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön, mint Páciens kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Páciens vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

Kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de a Páciens ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

A Páciens továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az adatkezelés célja már megvalósult, de a Páciens igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 • Az adathordozhatósághoz való jog

A Páciens kérheti, hogy Magánklinikánk, mint Adatkezelő a Páciens által rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja és/vagy azokat egy másik Adatkezelő részére továbbítsuk.

 • A tiltakozáshoz való jog

A Páciens tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik. 

 1. COOKIE/SÜTIK

 Amennyiben ellátogat weboldalunkra, szeretnénk Önt tájékoztatni, hogy oldalunkon sütik beállítása történik.

 

Mik is azok a sütik?

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

A sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja a böngészés élményét és teljesítményét. Ön törölheti vagy letilthatja ezeket a sütiket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen. 

 

Hogyan használjuk fel a sütiket?

Weboldalunk sütik segítségével tartja nyilván a következőket:

 • az oldal meglátogatásának tényét és idejét
 • milyen elérési útvonalon érkezik a felhasználó az adott oldalra
 • azt, hogy emlékezzen a felhasználó tevékenységére, azonosítsa a felhasználót, ha járt már a weboldalon
 • azt, hogy beleegyezett-e abba, hogy a webhelyünk sütiket használjon
 • ha felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és engedélyezte a sütik használatát, ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek  internetes webhelyein.

 

A sütik által tárolt információkat nem használjuk fel az Ön személyazonosságának megállapítására.

A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra.

A cookie-kat 3. félnél, a Google Analytics szolgáltatásban tároljuk. A Google Analytics szolgáltatást arra használjuk, hogy weboldalunk, valamint erre irányuló különböző hirdetési tevékenységeink hatékonyságát és eredményességét mérjük.

A Google Analytics-ben Önről a következő online adatok kerülnek tárolásra:

 • cookie azonosító
 • IP-cím
 • eszközspecifikus adatok (hardver, operációs rendszer, etc.)
 • kliensazonosító

 

A sütik karbantartása

Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

 1. ADATBIZTONSÁG

Magánklinikánk mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az érintett (Páciensek) adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Rendelet valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő adatbázisában tárolt érintett adatokhoz kizárólag az Adatkezelő erre kifejezett jogosultsággal rendelkező munkatársai férhetnek hozzá a hozzáférési szintek belső szabályzatban kialakított mértékéig. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít. Szolgáltatásunk informatikai rendszerét tűzfallal védi a jogosulatlan hozzáférés ellen. Az adatok tárolására használt eszközök jelszóval védettek, a Szolgáltatás belső szabályzatában meghatározott módon a hozzáférési szintek szigorúan szabályozottak. A papír alapon tárolt dokumentumok esetében olyan zárt tárolást alkalmaz, amely megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést. A papír alapon tárolt dokumentumok hozzáférését Magánklinikánk szintén a belső szabályzatában meghatározottak szerint jogosultsági szintek beépítéséval szabályozza.

 1. PANASZOK KEZELÉSE

Az adatvédelmi vonatkozású kérelmét, tiltakozását, panaszát az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit és észrevételeit  Szolgáltatásunk kezeli.

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Szolgáltatásunknál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. ADATVÉDELMI INCIDENS

Amennyiben adatvédelmi incidens történik, Magánklinikánk indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával az után, hogy az incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes Felügyeleti Hatóságnak azt, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockzattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Ha az adatvédelmi incidens vélhetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságaira nézve, Magánklinikánk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt – az Érintettet (Pácienst)- az adatvédelmi incidensről és megteszi a belső szabályzatban meghatározottak szerinti intézkedéseit.

Magánklinikánk, mint  Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e Tájékoztatóban leírt céloktól eltérő célokra nem használják fel. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás a Páciens külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett Páciens előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 

 1. TÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSAI 

Magánklinikánk fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse és a friss változatot közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött személyes adatokra érvényes.

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Tájékoztatónkat, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt!

A Tájékoztató hatályba lépésének napja:  2020. február 17.

                                                                             

RADIVERT DIAGNOSTIC KFT.

Radics Ferenc ügyvezető

ADATVÉDELMI KAPCSOLATTARTÓ
Lépjen kapcsolatba adatvédelmi kapcsolattartónkkal vagy küldjön üzenetet a lenti űrlap segítségével!
Adatvédelmi kapcsolattartó: Radics Ferenc
Telefonszám: +36-30-335-4700
E-mail cím: radivertmr@gmail.com